การรักษาการของผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด

โดย: คุณปนิธาน [IP: 58.11.238.xxx]
เมื่อ: 2014-11-12 16:05:14
ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดเมื่อครบวาระแล้วสามารถรักษาการได้หรือไม่ หากรักษาการไม่ได้ ไม่มีผู้จัดการทำหน้าที่ต้องทำอย่างไร
#1 โดย: ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน BPM [IP: 58.11.238.xxx]
เมื่อ: 2014-11-12 16:18:33
กฎหมายไม่ได้กำหนดให้ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดรักษาการได้ ดังนั้นเมื่อครบวาระก็ต้องพ้นจากตำแหน่งทันที
วิธีดำเนินการ
1.จัดประชุมใหญ่เพื่อแต่งตั้งผู้จัดการขึ้นใหม่โดยผู้ได้รับแต่งตั้งต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 1ใน 4 ของคะแนนเสียงของเจ้าของร่วมทั้งหมดครับ
2.ให้คณะกรรมการโดยมติเสียงข้างมากแต่งตั้งกรรมการคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่ผู้จัดการ กรณีไม่มีผู้จัดการหรือผู้จัดการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามปกติได้เกิน 7 วัน แล้วนำไปยื่นจดทะเบียนต่อสำนักงานที่ดินครับ
#2 โดย: ตา [IP: 171.98.130.xxx]
เมื่อ: 2018-01-22 20:39:11
แต่ข้อบังคับการบริหารกำหนดให้ผจกคนเก่ารักษาการจนกว่าคนใหม่จะเข้ารับหน้าที่แบบนีจะได้ไหมแล้วสามารถรับเงินเดือนต่อไปตลอดเวลารักษาการได้รึไม่ครับ
#3 โดย: เอก [IP: 124.121.39.xxx]
เมื่อ: 2019-02-03 20:03:58
ข้อ 2 พ.ร.บ กำหนดให้ผู้จัการปฏิบัติหน้าที่ได้เกิน 7วัน แต่ไม่ได้ระบุชัดเจนว่า 7วันต่อเดือน หรือต่อสัปดาห์ นะครับ ถ้าต่อสัปดาห์ก็คือไม่มีวันหยุด ใครจะมาทำหน้าที่นี้ ลองคิดูนะครับ
#4 โดย: พิชัย [IP: 27.55.91.xxx]
เมื่อ: 2021-10-09 20:02:06
ถ้าผู้จัดการคนเก่าพ้นวาระ มีการแต่งตั้งคนใหม่รักษาการแล้ว ผู้จัดการคนเก่าสามารถจะสามารถรับเงินเดือนได้ไหม
คนใหม่ที่รักษาการ ผจก.จะไดรับเงินเดือน ผจก.ไหม

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 48,624