นิติบุคคลอาคารชุด ต้องมีการตรวจสอบบัญชีหรือไม่

โดย: อารยา [IP: 124.122.148.xxx]
เมื่อ: 2014-11-18 10:23:30
นิติบุคคลอาคารชุดต้องตรวจสอบบัญชีและยื่นงบที่สำนักงานที่ดินหรือไม่
#1 โดย: ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน BPM [IP: 124.122.148.xxx]
เมื่อ: 2014-11-18 10:36:22
มาตรา 38/1 ให้นิติบุคคลอาคารชุดจัดทำงบดุลอย่างน้อยหนึ่งครั้งทุกรอบสิบสองเดือนโดยให้ถือว่าเป็นรอบปีในทางบัญชีของนิติบุคคลฯนั้น
งบดุลตามวรรคหนึ่งต้องมีรายการแสดงจำนวนสินทรัพย์และหนี้สินของนิติบุคคลอาคารชุดกับทั้งบัญชีรายรับรายจ่ายและต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วนำเสนอเพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วมภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี

มาตรา 38/2 ให้นิติบุคคลฯจัดทำรายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงานเสนอต่อที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วมพร้อมกับการเสนองบดุลและให้ส่งสำเนาเอกสารดังกล่าวให้แก่เจ้าของร่วมก่อนวันนัดประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน

ความเห็น
1.นิติบุคคลอาคารชุดต้องจัดทำงบดุลและส่งงบดุลให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบตามมาตรา 38/1
2.ไม่ต้องยื่นงบต่อสำนักงานที่ดิน แต่ต้องเสนองบดุลให้ที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วมประจำปีพิจารณาครับ
#2 โดย: วิเชียร [IP: 49.49.248.xxx]
เมื่อ: 2018-04-04 11:49:50
นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ต้องทำงบดุลเหมือนอาคารชุดหรือเปล่า และต้องยื่นงบต่อสำนักงานที่ดินหรือไม่ครับ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 49,941