องค์ประชุม

โดย: กาญจนา [IP: 124.122.74.xxx]
เมื่อ: 2014-12-17 14:54:42
ในการประชุมใหญ่ต้องมีผู้เข้าประชุมจำนวนเท่าไหร่ค่ะ จึงจะเปิดการประชุมได้
#2 โดย: ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ฺBPM [IP: 124.122.74.xxx]
เมื่อ: 2014-12-17 15:10:14
มาตรา 43 การประชุมใหญ่ต้องมีผู้มาประชุมซึ่งมีเสียงลงคะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจำนวนเสียงลงคะแนนทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ในกรณีที่เจ้าของร่วมมาประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง ให้เรียกประชุมใหม่ภายในสิบห้าวันนับแต่วันเรียกประชุมครั้งก่อน และการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
ผู้จัดการหรือคู่สมรสของผู้จัดการจะเป็นประธานในการประชุมใหญ่มิได้

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 48,618