การแก้ไขข้อบังคับ

โดย: คุณสมศักดิ์ [IP: 124.122.105.xxx]
เมื่อ: 2014-12-19 14:12:16
การแก้ไขข้อบังคับของอาคารชุดทำได้หรือไม่ ต้องใช้คะแนนเสียงในการลงมติเท่าไหร่ ?
#1 โดย: ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน BPM [IP: 124.122.105.xxx]
เมื่อ: 2014-12-19 14:16:14
การแก้ไขข้อบังคับเป็นไปตามมาตรา 48 ดังนี้
ม.48 มติเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้ ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคะแนนเสียงของเจ้าของร่วมทั้งหมด
(1)การซื้ออสังหาริมทรัพย์ หรือรับการให้อสังหาริมทรัพย์ที่มีค่าภาระติดพันเป็นทรัพย์ส่วนกลาง
(2)การจำหน่ายทรัพย์ส่วนกลางที่เป็นอสังหาริมทรัพย์
(3)การอนุญาตให้เจ้าของร่วมคนใดทำการก่อสร้างต่อเติมที่มีผลต่อทรัพย์ส่วนกลางหรือลักษณะภายนอกของอาคารโดย
ค่าใช้จ่ายของผู้นั้นเอง
(4)การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับเกี่ยวกับการใช้/การจัดการทรัพย์ส่วนกลาง
(5)การแก้ไข เปลี่ยนแปลงอัตราส่วนค่าใช้จ่ายร่วมกัน
(6)การก่อสร้างอันเป็นการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือปรับปรุงทรัพย์ส่วนกลาง
(7)การจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์ส่วนกลาง
ในกรณีที่เจ้าของร่วมเข้าประชุมมีคะแนนเสียงไม่ครบตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง ให้เรียกประชุมใหม่ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันเรียกประชุมครั้งก่อน และมติเกี่ยวกับเรื่องที่บัญญัติไว้ตามวรรคหนึ่งในการประชุมครั้งใหม่นี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนคะแนนเสียงของเจ้าของร่วมทั้งหมด

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 48,616