การมอบฉันทะในการประชุม

โดย: สมพร [IP: 124.122.105.xxx]
เมื่อ: 2014-12-19 14:21:16
เจ้าของร่วมจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนได้หรือไม่ นิติบุคคลฯบอกว่าไม่สามารถมอบให้กรรมการและพนักงานได้ ใช่หรือไม่
#1 โดย: ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน BPM [IP: 124.122.105.xxx]
เมื่อ: 2014-12-19 14:26:41
การมอบฉันทะ เป็นไปตามมาตรา 47 ครับมีรายละเอียดดังนี้ครับ

มาตรา 47. เจ้าของร่วมอาจมอบฉันทะเป็นหนังสือให้ผู้อื่นออกเสียงแทนตนได้ แต่ผู้รับมอบฉันทะคนหนึ่งจะรับมอบฉันทะให้ออกเสียงในการประชุมครั้งหนึ่งเกิน 3 ห้องชุดมิได้
บุคคลดังต่อไปนี้จะรับมอบฉันทะให้ออกเสียงแทนเจ้าของร่วมมิได้
(1)กรรมการและคู่สมรสกรรมการ
(2)ผู้จัดการและคู่สมรสผู้จัดการ
(3)พนักงานหรือลูกจ้างของนิติบุคคลอาคารชุดหรือของผู้รับจ้างของนิติบุคคลอาคารชุด
(4)พนักงานหรือลูกจ้างของผู้จัดการ ในกรณีผู้จัดการเป็นนิติบุคคล

ตามที่นิติบุคคลฯบอกว่า เจ้าของร่วมไม่สามารถมอบฉันทะให้กรรมการและพนักงานนิติบุคคลฯถูกต้องแล้วครับ
#2 โดย: สุนิสา [IP: 101.109.23.xxx]
เมื่อ: 2017-10-09 13:22:25
พนักงานของบริษัทที่ีผู้จัดการเป็นนิติบุคคลสามารถรับมอบอำนาจไดไหมครับพอดีมีข้อโต้แย้งว่ามอบระหว่างบุคคลไม่ไม่เกี่ยวบริษัทที่ีเป็นผู้จัดการ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 48,625