กรรมการครบวาระ / กรรมการลาออกก่อนครบวาระ

โดย: สมหมาย ฺbpmgroup [IP: 171.96.36.xxx]
เมื่อ: 2015-01-09 15:29:28
กรรมการยื่นหนังสือลาออกและกรรมการครบวาระการดำรงตำแหน่ง มีสถานะแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร
#1 โดย: ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน bpmgroup [IP: 171.96.36.xxx]
เมื่อ: 2015-01-09 15:40:08
มาตรา ๓๗ ให้มีคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเก้าคน ซึ่งแต่งตั้งโดยที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วม
กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสองปี ในกรณีกรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระหรือมีการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นในระหว่างที่กรรมการซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตำแหน่งให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งแทนหรือเป็นกรรมการเพิ่มขึ้นอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งไว้แล้ว
เมื่อครบกำหนดวาระตามวรรคสอง หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ให้กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้นปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่
กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่จะดำรงตำแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้ เว้นแต่ไม่อาจหาบุคคลอื่นมาดำรงตำแหน่งได้
การแต่งตั้งกรรมการ ให้ผู้จัดการนำไปจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วมมีมติ

มาตรา ๓๗/๓ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ไม่ได้เป็นบุคคลตามมาตรา ๓๗/๑ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๗/๒
(๔) ที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วมมีมติตามมาตรา ๔๔ ให้พ้นจากตำแหน่ง

ความเห็น ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน bpmgroup มีความเห็นว่า กรณีกรรมการลาออกถือว่าพ้นจากตำแหน่งตามมาตรา 37/3 ส่วนกรณีกรรมการครบวาระการดำรงตำแหน่ง หากยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ ให้กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้นปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ ตามมาตรา 37
#2 โดย: วิทิต [IP: 110.171.116.xxx]
เมื่อ: 2017-09-14 20:51:31
และในกรณีที่วันที่คณะกรรมการจะครบวาระยังมาไม่ถึง แต่จำเป็นที่จะต้องเปิดประชุมวิสามัญเนื่องจากครบกำหนด 120 วันหลังปิดบัญชี (จะครบวาระหลังจากประชุมไปประมาณ 2 เดือน) จะให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ได้เลยในวันประชุมนี้โดยที่คณะกรรมการยังไม่ได้แสดงความจำนงในการลาออกได้หรือไม่ หรือถ้าจะให้ถูกต้องคณะกรรมการต้องลาออกก่อน เพราะถ้าจะให้แต่งตั้งกันก่อนแล้วคณะกรรมการค่อยลาออกหลังจากนั้น คงจะไม่ถูกต้องนักเนื่องจากหลังจากที่ประชุมแต่งตั้งแล้ว บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งก็น่าจะมีอำนาจในการทำงานได้ทันทีแม้จะอยู่ระหว่างการจดแจ้งกับที่ดิน

ที่ถูกต้องควรเป็นอย่างไรครับ
#3 โดย: Bambee [IP: 223.24.157.xxx]
เมื่อ: 2018-04-08 20:30:30
ความคิดเห็นส่วนตัวในแง่มุมของการปฏิบัติตามคำถามเบื้องต้นมองว่า กรรมการหากยังไม่ครบวาระแต่จำเป็นจะต้องจัดการประชุมก่อนเนื่องจากครบกำหนด 120 วันของการปิดบัญชี สิ่งที่ต้องดำเนินการ คือคณะกรรมการเดิมจะต้องลาออก ในที่ประชุมหรือก่อนหน้านั้น และดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ ในที่ประชุม ทันที ส่วนเรื่อง การมีอำนาจของคณะกรรมการชุดใหม่จะเกิดขึ้นทันทีที่ได้รับการแต่งตั้งในที่ประชุม ถึงแม้จะอยู่ระหว่างจดแจ้งค่ะ
#4 โดย: kitcharoenpan@gmail.com [IP: 118.173.161.xxx]
เมื่อ: 2019-04-20 08:48:33
ใครมีเเบบฟอร์มการลาออกของคณะกรรมการบ้างคะ พอดีจะขอตัวอย่างหน่อยคะ
#5 โดย: anchaya2515@gmail.com [IP: 223.24.8.xxx]
เมื่อ: 2019-05-29 21:43:14
กรรมการลาออก หลังวันประชุใหญ่ 1 เดือน และมีวาระอีก 1 ปี คฯะกรรมการสามารถสรรหากรรมการทดแทน ที่ว่างลงได้หรือไม่ และต้องปฏิบัติอย่างไรบ้าง โดยไม่ผิดกฏข้อบังคับ
#6 โดย: ไข่ [IP: 49.228.58.xxx]
เมื่อ: 2020-02-06 08:00:45
กรรมปารลาออกครึ่งหนึ่ง เหบือครึ่งหนึ่งมีการจัดเลือซ่อมตามจำนวนที่ลาออก
และข้อบังคับระเบียบเขียน กรรมการเปิดประชุมได้ครึ่งหนึ่งหรือ 1ใน 2 ของกรรมการที่ประชุม ถามว่าถ้าลาออกครึ่งสามารถประชุมและบริหารต่อไปได้รึเปล่า และทำคู่ขนานเลือกตั้งซ่อมไปพร้อมกัน
#7 โดย: ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องดูแลสิทธิประโยช์ผู้อยู่อาศัย [IP: 1.2.185.xxx]
เมื่อ: 2020-08-28 14:56:20
ถ้ากรณี คณะกรรมการยังไม่ครบวาระแล้วลาออก เพื่อสมัครใหม่ได้หรือ ถ้าคณะกรรมการบุคลลนั้นๆ ได้ทำงานติดต่อกันมา 2 วาระแล้ว
#8 โดย: ฝ่ายกฏหมายดูแล นิติบุคคลอาคารชุด [IP: 1.2.185.xxx]
เมื่อ: 2020-08-28 14:59:32
junnajun123456@gmail.com ถ้ากรณี คณะกรรมการยังไม่ครบวาระแล้วลาออก เพื่อสมัครใหม่ได้หรือไม่ ถ้าคณะกรรมการบุคลลนั้นๆ ได้ทำงานติดต่อกันมา 2 วาระแล้ว
#9 โดย: บ บิซิเนสแมเนจเมนท์ [IP: 49.230.220.xxx]
เมื่อ: 2020-09-22 14:01:58
กรณีกรรมการอยู่ครบวาระแล้วสองวาระ (วาระละ2ปี)ครบสองวาระเมื่อ31กค2562 แต่ไม่ได้มีการประชุมจนครบกค63 จึงจะมาจัดประชุมเลือกตั้งกรรมการในกย63 ฉนั้นกรรมการที่อยู่ครบสองวาระแล้ว จะมีสิทธิ์ลงเลือกตั้งในกย63หรือไม่คะ
#10 โดย: ึุ๊คุณบุ๋ม [IP: 171.98.79.xxx]
เมื่อ: 2020-11-02 17:12:18
กรณี กรรมการที่ได้รับเลือกจากประชุมสามัญใหญ่ฯ แล้วต้องมีประชุมประจำเดือนทุกๆ เดือน หรือ 3 เดือนครั่งแล้วแต่ความเหมาะสม แต่หากกรรมการที่ได้รับเลือกมา ไม่เคยเข้าร่วมประชุมประจำเดือนเลย สามารถถอดถอนได้หรือไม่ค่ะ
#11 โดย: สุวิมล [IP: 49.228.20.xxx]
เมื่อ: 2020-11-02 21:11:56
ถ้ากรรมการชุดเดิมยังไม่ครบวาระ แต่ใกล้จะหมด สามารถเลือกตั้งคณะกรรใการชุดใหม่ได้ก่อนไหมคะ หรือต้องรอให้ครบวาระแล้วจึงค่อยเลือก คณะกรรมการชุดใหม่
#12 โดย: อมรรัตน์​ [IP: 182.232.28.xxx]
เมื่อ: 2020-12-17 13:47:18
แล้วในกรณีที่ประธานออกละค่ะต้องทำยังไง​ กรรมการที่เหลืออยู่สามารถดำลงตำแหน่งต่อไปได้หรือไม่​ หรือต้องล้มกระดานทั้งหมด​ แล้วแต่ตั้งใหม่คะ​ ใครพอรู้ช่วยตอบทีค่ะ
#13 โดย: กระแต [IP: 182.232.188.xxx]
เมื่อ: 2021-01-07 22:38:31
ถ้าจะลาออกจากประธานนิติหมู่บ้านต้องทำหยังไงคะยังไม่หมดวาระ
#14 โดย: รวงข้าว ศรีติมัย [IP: 49.230.250.xxx]
เมื่อ: 2021-02-17 01:23:32
ถ้าประธานหมู่บ้านไม่ยอมทำงานอะไรเลยไม่เข้าร่วมกิจกรรมอะไรเลยมีงานอะไรก็ไม่ทำ จะเอาออกจากปรธานหมู่ต้องทำไงบ้างค่ะ ทุกคนในหมู่เห็นด้วยหมดค่ะว่่่่่่่่าให้ออกจากประธานประจำหมู่ค่ะ
#15 โดย: นิรนาม [IP: 49.49.241.xxx]
เมื่อ: 2021-02-24 16:16:23
อยากออกเต็มที่ แต่ไม่มีใครมาเป็นต่อ น่ะซิ ต้องไร้ใจ เลยไหม ครับ
#16 โดย: toyoho778 [IP: 184.22.122.xxx]
เมื่อ: 2021-03-14 15:36:20
อยากออกแล้วต้องทำอย่างไรไม่มีใครเป็นต่อต้องแก้ไขอย่างไรครับ
#17 โดย: ท่านที่มีความรู้เรื่องนี้ [IP: 182.232.148.xxx]
เมื่อ: 2021-03-18 21:58:23
คณะกรรมการหมดวาระมานานแล้ว ตั้งแต่ประมาณปี พ.ศ.2547 ไม่มีการดำเนินการใดๆ ของมูลนิธิ ไม่มีการทำธุรกรรมทางการเงิน แต่ยื่น ภงด.55
โดยใช้เงินนอกบัญชีของมูลนิธิจ่าย หากจะจัดตั้งกรรมการชุดใหม่ เพื่อทำให้มูลนิธิสามารถดำเนินการต่างๆ ได้ จะทำได้ไหมครับ มีแนวทางอย่างไรครับ ช่วยอนุเคราะห์ตอบคำถามด้วยครับ เพราะเคยไปปรึกษาจ่าจังหวัดซึ่งดูแลเกี่ยวกับมูลนิธิ บอกว่ามีทางเดียว คือต้องบอกเลิกมูลนิธิ มีแนวทางแก้ไขไหมครับ ขอบคุณครับ
#18 โดย: ป. [IP: 49.49.244.xxx]
เมื่อ: 2021-03-19 23:56:01
ลองพิจารณา ป.พ.พ.มาตรา 125 วรรค 3 ครับ
#19 โดย: ซอว์ [IP: 125.25.129.xxx]
เมื่อ: 2021-08-19 19:54:28
สอบถามคะ คณะกรรมการชุดเก่า หมดวาระแล้ว แต่ช่วงนี้โควิทยังไม่สามารถประชุมได้ ทางลูกบ้านสามารถเสนอชื่อ คณะกรรมการใหม่เพื่อไปทำงานต่อเลยได้ไหมคะ เพราะกรรมการชุดเก่าบริหารงานไม่ดี ลูกบ้านส่วนใหญ่ ไม่ชอบคะ
#20 โดย: ศิริทิพย์ [IP: 58.8.213.xxx]
เมื่อ: 2021-08-20 19:48:23
ขอรบกวนสอบถามหน่อยนะคะ
ถ้าเป็นกรรมการแล้ว 1 วาระ วาระที่ 2 ยังไม่ครบกำหนด สามารถลาออกจากการเป็นกรรมการได้หรือไม่คะ ถ้าได้ต้องดำเนินการอย่างไรบ้างคะ
ขอบคุณค่ะ
#21 โดย: ลูกบ้าน [IP: 184.22.14.xxx]
เมื่อ: 2021-08-28 16:50:50
กรณีหมู่บ้านที่ผมอยู่อาศัยมีการบริหารนิติฯแบบที่ไม่เข้าใจขอถามปัญหาและช่วยตอบให้ด้วยว่าทำได้หรือไม่ได้ 1.ประธานลาออกแล้วและเอารองประธานขึ้นเป็นแทนจะทำได้ไหม โดยไม่มีการประกาศหรือเรียกประชุม 2.บริหารมาครบ1ปีไม่เคยติดประกาศรายรับรายจ่ายวาระการประชุมประจำเดือนและไม่มีการเรียกประชุมใหญ่ประจำปีไม่ชี้แจงรายรับรายจ่ายเกิน120วันแล้วยังถือว่าเป็นคณะกรรมการอยู่หรือเปล่า คณะกรรมการลาออกหลายคนแล้วน่าจะเหลือไม่ถึงกึ่งนึงจะต้องดำเนินการอย่างไรต่อไปครับ
#22 โดย: ลูกบ้าน [IP: 118.174.228.xxx]
เมื่อ: 2021-09-18 22:23:10
กรณีที่หมดวาระแล้วแต่ติดโควิดจึงทำให้ประชุมสามัญประจำปีไม่ได้ นิติที่หมดวาระสามารถทำงานตามหน้าที่ต่อไปจนถึงเวลาที่จัดประชุมสามัญประจำปีในครั้งต่อไปหรือไม่คะ
#23 โดย: ณัฐวรรณ์เื้อมจิตร [IP: 49.228.224.xxx]
เมื่อ: 2021-10-12 12:47:55
อยราบช้อ 21 ค่ะทำไง

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 48,624