บริษัท บิซิเนส พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด

      บริษัท บิซิเนส พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2545 โดยทีมงานผู้บริหารอาคารชุดที่มีประสบการณ์ในทุกระดับ  ทั้งนี้ บริษัท มีเจตนารมณ์ที่จะพัฒนาและรักษามาตรฐานการบริหารการจัดการทรัพย์สินและชุมชนรวมทั้งการให้บริการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท่านเจ้าของห้องชุด เจ้าของอาคาร เจ้าของบ้าน และผู้พักอาศัย โดยยึดหลักการทำงานให้บรรลุเป้าหมายหลัก 4 ประการดังนี้

 1.มุ่งเน้นปรับปรุงพัฒนางานบริหารและการบริการเพื่อตอบสนองความต้อการของชุมชนให้ได้มาตรฐานสูงสุด              

 2.เพิ่มมูลค่าของอาคารและทรัพย์สินด้วยระบบการบริหารการจัดการต้นทุนต่ำและเหมาะสม ตรงตามข้อกำหนด

 3.ยึดมั่นหลักการบริหารการจัดการที่ถูกต้อง เป็นธรรม ตรไปตรงมา และโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

 4.เป็นตัวแทนในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการและเอกชนเพื่่อปกป้องดูแลผลประโยชน์ให้กับนิติบุคคลฯ

    บริษัทฯพร้อมให้บริการดังนี้

บริหารการจัดการ  อาคารชุด อาคารสำนักงาน หมู่บ้านจัดสรร เซอร์วิสอพาร์ตเม้นท์  สโมสร และอาคารทั่วไป ฯลฯ

บริการให้คำปรึกษา การบริหารอาคารชุด /หมู่บ้านจัดสรร การจัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย/งบดุล การจัดประชุม  ฯล

บริการจดทะเบียน      จดทะเบียนอาคารชุดและจดทะเบียนนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร   การจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการอาคารชุด กรรมการหมู่บ้านจัดสรร การแต่งตั้งผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด ฯลฯ

Visitors: 75,378