รายละเอียดการตรวจสอบอาคาร

1.หลักเกณฑ์ที่ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบอาคาร  อาคารที่อยู่ในหลักเกณฑ์ตามที่กฎกระ

กระทรวงและกฎหมายควบคุมอาคารกำหนด จะต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบอาคารตามความในมาตรา

ทวิ  32 ทวิ ของ พระราชบัญญัติควบคุมอาคารฉบับที่  3  ..2543  รวมทั้งอาคารชุด เอกไพลินทาวเวอร์ ก็อยู่ในประเภทอาคารที่ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบอาคารด้วย

2.ระยะเวลาการตรวจสอบ  อาคารที่อยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ 1 จะต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบ

อาคาร ดังนี้ การตรวจสอบใหญ่ทุก 5 ปีและตรวจสอบย่อยประจำปี ปีละ 1 ครั้ง  ตามความใน

มาตราทวิ  32 ทวิ ของ พระราชบัญญัติควบคุมอาคารฉบับที่  3  ..2543  และในการตรวจสอบ

ใหญ่ครั้งแรกต้องส่งผลการตรวจภายใน 29 ธันวาคม 2550

                           3.ผู้ตรวจสอบอาคารเป็นวิศวกรที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมโยธาธิการและผังเมือง ขึ้น

ทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคาร

4.บทกำหนดโทษ  ตามมาตรา 65 ทวิ ผู้ไม่ปฏิบัติตามมาตรา 32 ทวิ ต้องระวางโทษจำคุกไม่

เกิน 3 เดือนหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และปรับอีกวันละ 10,000 บาทจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง

5.การตรวจสอบอาคาร 

                5.1.การตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคาร ผู้ตรวจสอบอาคาร

จะพิจารณาถึงหลักเกณฑ์หรือมาตรฐานดังต่อไปนี้

ก.    หลักเกณฑ์ตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารหรือ ตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่มีการก่อสร้างอาคารนั้น

ข.        มาตรฐานความปลอดภัยของสถาบันของทางราชการ สภาวิศวกร สภาสถาปนิก

   5.2.ผู้ตรวจสอบอาคารจะเป็นผู้จัดทำรายงานผลการตรวจสอบสภาพอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคารที่ทำการตรวจสอบนั้นให้แก่นิติบุคคลอาคารชุดฯ

                         5.3.ในกรณีที่ผู้ตรวจสอบอาคารพบว่าอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคารบางส่วนหรือบางรายการไม่ผ่านหลักเกณฑ์ หรือมาตรฐานที่กำหนดไว้  ผู้ตรวจ           สอบจะจัดทำรายการในการแก้ไขปรับปรุงอาคารหรืออุปกรณ์ของอาคารให้แก่นิติบุคคลอาคารชุด

                 5.4.การตรวจสอบเอกสารอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการตรวจสอบอาคาร เช่น รายงานการทดสอบอุปกรณ์/ระบบ แจ้งเหตุเพลิงไหม้, ระบบลิฟต์, ระบบดับเพลิง                                  เป็นต้น 

Visitors: 74,676